Nieuws

Verslag extra ALV i.v.m. formalisering nieuwe statuten

Extra Algemene Ledenvergadering in verband met formalisering nieuwe statuten Set’77

Zaterdag 1 oktober 2022 / 11.00u / paviljoen Set’77

Verslag

Afgelopen zaterdag 1 oktober was er een korte Algemene Ledenvergadering van TPV Set’77.

Er was slechts één agendapunt: nieuwe statuten TPV Set’77

 

In de laatste algemene ledenvergadering (6 april 2022) is gestemd over nieuwe statuten. De daar aanwezige leden stemden unaniem in met de aanpassingen van de toen geldige statuten (zie hieronder bijlage: pnt. 4 Verslag algemene ledenvergadering dd 6 april 2022).

Er is destijds echter niet voldaan aan het wettelijk vastgesteld  minimum aantal leden dat tijdens een algemene ledenvergadering nodig is om een statutenwijziging mogelijk te maken.  Er moest dus een extra ledenvergadering georganiseerd/uitgeschreven worden om die statutenwijziging opnieuw in stemming te brengen en mogelijk  te maken.  

 

Die extra algemene ledenvergadering vond zaterdag 1 oktober 11.00u plaats in het paviljoen van TPV Set’77.  De voorzitter, William van Stiphout, legde nog eens uit wat de statutenwijziging inhoudt en gaf de gelegenheid tot het stellen van vragen. Naast de wijzigingen die  al op 6 april 2022 zijn de nieuwe statuten nog aangepast met de volgende wijziging:

 

                Bij een toekomstig voorstel van aanpassing van de statuten tijdens de jaarlijkse ALV is het voldoende als dan 2/3 van de aanwezige stemgerechtigden instemt met                de voorgestelde aanpassingen.

 

Vervolgens bracht hij het voorstel tot statutenwijziging opnieuw in stemming. De aanwezige negen Set’77-leden stemden unaniem in met de vernieuwde, geactualiseerde statuten.  Daarmee is het voorstel voor nieuwe statuten aangenomen en kunnen deze statuten notarieel vastgelegd worden.

 

Het verslag van de algemene ledenvergadering van 6 april 2022 vind je hier op de website van Set’77. De  vernieuwde statuten vind je hier op de website van Set’77.

 

Bestuur Set’77

 

Bijlage

 

Verslag algemene ledenvergadering (ALV) Set’77 over het verslagjaar 2021.

 

Datum: Woensdag 6 april 2022. Aanvang 20.00 uur.

Aantal aanwezige leden: 26

(…)

 

4. Nieuwe Statuten Set’77

In 2012 heeft Set’77 voor het laatst zijn statuten aangepast. Begin 2021 heeft de KNLTB nieuwe modelstatuten voor de tennis-/padelverenigingen gecommuniceerd. Deze statuten zijn geactualiseerd en voldoen aan huidige wetgeving en sluiten aan bij het huidige aanbod.

Sinds twee jaren biedt onze vereniging naast tennis ook padel aan. Een officiële naamswijziging moest nog formeel worden gedaan. De modelstatuten van de KNLTB zijn als basis genomen en op een aantal punten Set-specifiek ingevuld.

Belangrijkste wijzigingen t.o.v. oude Statuten van 2012:

  • Naamswijziging: TPV Set’77
  • Aanbod tennis- én padel
  • Veel werkzaamheden zijn gedigitaliseerd (ledenadministratie, interne communicatie en overleg).
  • Grotendeels zijn de teksten van modelstatuten KNLTB overgenomen.
  • Juriste van de KNLTB heeft de concept-Statuten van Set’77 al goedgekeurd.

ALV stemt in met de voorgestelde aanpassingen van de statuten. De notaris zal binnenkort van de statuten een notariële akte maken. 

« Terug

» Nieuws archief