REGLEMENT TENNISLESSEN

 1. Deelname aan de lessen is uitsluitend mogelijk indien de betaling plaatsvindt door middel van een, bij inschrijving, afgegeven machtiging tot automatische incasso van het lesgeld.
 2. Het lesgeld wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld. Het tarief voor jeugdleden wordt lager vastgesteld vanwege jeugdsubsidie die de vereniging ontvangt van de gemeente (vanwege die subsidiering willen wij dat jeugdleden/cursisten deelnemen aan de clubkampioenschappen voor de jeugd).
 3. De tennislessen zijn uitsluitend mogelijk voor leden van TV Set ’77 en worden gegeven op de tennisbanen van TV Set ’77 te Zeeland.
 4. Lestijden, lesperiode en groepssamenstelling worden door de trainingscoordinatoren (namens het bestuur) in overleg met de trainer vastgesteld.
 5. Door inschrijving verplicht men zich tot afname van het aangegeven aantal lessen binnen de afgesproken lesperiode. Deze verplichting vangt aan op het moment dat de inschrijver en de trainer de duur en de aanvang van de lessen zijn overeengekomen, maar uiterlijk bij aanvang van de eerste les.
 6. Wanneer leden zich hebben ingeschreven en de lessen zijn ingedeeld, kunnen zij geen beroep doen op teruggave of kwijtschelding van het lesgeld, wanneer zij bij nader inzien afzien van de lessen.
 7. Tijdens de les is het dragen van tenniskleding verplicht. Misdragingen of het moedwillig verstoren van de lessen kan uitsluiting van het volgen van de lessen tot gevolg hebben.
 8. Het volgen van de les is voor eigen risico. TV Set ‘77 kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade voortkomend uit de lessen.
 9. De trainer verplicht zich aan lesgroepen per les 60 minuten les te geven.
 10. De trainer neemt, op basis van de weersomstandigheden, een beslissing met betrekking tot de voortgang van de les in overleg met de trainingscoordinatoren. Uitgevallen lessen worden in overleg met de trainer op een ander tijdstip ingehaald. Mocht er wegens extreme weersomstandigheden (langdurige vorstperiode met sneeuw op banen) meerdere weken geen training mogelijk zijn dan streven wij ernaar om na de vorstperiode de lessen op andere dagen van de week in te halen rekening houdend met de inhaalweek/-weken. Mocht dit niet mogelijk zijn dan worden de lessen die wel zijn gevolgd plus 2 lessen eigen risico in rekening gebracht (die krijgt trainer ook betaald).  
 11. Bij verhindering van de trainer zal deze de deelnemers hiervan vooraf telefonisch (groepsapp) of via mail op de hoogte brengen. Deze lessen worden volledig ingehaald. Indien je zelf verhinderd bent, ongeacht de reden, heb je géén recht om deze les ingehaald te krijgen, evenmin zal deze les op een andere wijze verrekend worden. Uitzondering hierop vormt de situatie zoals beschreven onder punt 13.
 12. Wanneer de deelnemer niet aan de les kan deelnemen, stelt hij/zij de trainer hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.  Alleen in overleg en met toestemming van de trainer kan de les worden overgedragen aan een andere persoon.
 13. In geval van ziekte of blessure zijn de eerste 4 weken waarin geen training kan worden gevolgd voor eigen risico. Gedurende deze periode geldt geen recht op inhalen van lessen. Duurt de ziekte of blessure langer dan deze periode dan kunnen de coordinatoren namens het Bestuur van TV Set ‘77 besluiten om over te gaan tot restitutie van lesgelden of de mogelijkheid bieden om de resterende lessen op een ander tijdstip alsnog te volgen. Hiertoe dient door de deelnemer een schriftelijk verzoek, vergezeld van een doktersverklaring, te worden ingediend bij het Bestuur van TV Set ‘77, die daarop zo snel mogelijk uitsluitsel zal geven. Let wel, de eerste 4 weken zijn te allen tijde voor risico van de deelnemer.
 14. Uitsluitend volledig ingevulde en ondertekende of gemailde inschrijvingsformulieren worden in behandeling genomen.
 15. Door ondertekening/mailen van het inschrijfformulier gaan leden akkoord met dit lesreglement en de éénmalige machtiging voor betaling van het lesgeld.
 16. In alle in dit reglement niet genoemde zaken beslist het Bestuur van TV Set ’77.

Dit reglement is vastgesteld in de bestuursvergadering van 18 juni 2008 en enigszins gewijzigd in september 2017, maart 2018 en september 2018.
 

Bestuur TV Set ’77 Zeeland