REGLEMENT LOTING BIJ OVERINSCHRIJVING COMPETITIES

 

Reglement (gewogen) loting bij overinschrijving KNLTB-competities

(definitieve versie vastgesteld door het bestuur van TPV Set’77 op 17 februari 2016)

  1. Er is sprake van overinschrijving indien er zich voor een bepaalde competitiedag meer teams aanmelden dan geplaatst kunnen worden[1].
  2. In de vergadering van 12 december 2013 heeft het bestuur besloten om de uitkomst van de in het najaar 2013 gehouden ledenenquête te volgen en bij overinschrijving een “gewogen loting” toe te passen. Dit besluit is op 7 april 2014 voorgelegd aan de algemene ledenvergadering. Deze heeft met het besluit van het bestuur ingestemd.
  3. De “gewogen loting” houdt in dat het team wat wordt uitgeloot voor een bepaalde competitie gedurende de twee daarop volgende jaren in ieder geval mag meedoen met deze betreffende competitie. Dit team bestaat uit minimaal 3 vaste leden over minstens 2 jaar.
  4. Dispensatiespelers (twee keer competitie spelen in één week) zijn in de competitie niet toegestaan.
  5. Bij overinschrijving worden alle teams bericht door de verenigingscompetitieleider (VCL) en in de gelegenheid gesteld om (nog voor de loting) naar een andere dag te gaan waar nog wel ruimte is. Tevens wordt aan eventuele dispensatiespelers mee gedeeld dat ze moeten kiezen voor welk team ze gaan spelen.
  6. De teams die vrijwillig (voor de loting) naar een andere dag gaan zijn daarmee formeel niet “uitgeloot” maar hebben wel het recht om het daarop volgende jaar in ieder geval mee te mogen doen in de betreffende competitie.
  7. Indien er na de mogelijkheid om vrijwillig naar een andere speeldag te gaan nog steeds sprake is van overinschrijving wordt er geloot. Hierbij worden er één of meerdere teams uitgeloot.
  8. De loting wordt verricht door het dagelijks bestuur (voorzitter of secretaris) in aanwezigheid van de verenigingscompetitieleider (VCL) èn de betreffende teamcaptains (omdat alles in zeer kort tijdsbestek moet wordt er één moment geprikt, mocht de teamcaptain niet kunnen dan mag deze een ander teamlid afvaardigen).
  9. De uitgelote teams worden in de gelegenheid gesteld om alsnog mee te doen op een andere speeldag waar nog ruimte is. Indien er meerdere teams uitgeloot zijn wordt er ook geloot wie de eerste, tweede etc. keuze heeft voor een andere speeldag.
  10. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van TPV Set’77.
 

[1] Het maximum aantal teams dat geplaatst kan worden is 10 (5 thuis en 5 uit) voor de voorjaarscompetitie uitgaande van 1 1/3 baan per team bij een totaal beschikbaar aantal banen van 7. Voor de winter- en najaarscompetitie is dit 6 teams (3 thuis en 3 uit) uitgaande van 2 banen per team bij een totaal beschikbaar aantal banen van 6.