Reglement tennis- & padeltraining volwassenen

1. Deelname aan de lessen tennis/padel is uitsluitend mogelijk door online inschrijving via inschrijfformulier tennis/padeltraining dat te vinden is op de website van TPV Set’77.

2. Tennisles is mogelijk per 2, 4 tot maximaal 8 volwassen personen. Padelles maximaal 4 personen.

3. Een reguliere tenniscyclus duurt 12 weken, een reguliere padelcyclus 6 lessen. In overleg met de trainer kunnen voor tennis ook thema- of competitietrainingen van 5 lessen worden afgesproken.

4. De tennis- & padellessen zijn zowel mogelijk voor leden als niet-leden. Uitgangspunt hierbij is wel dat niet-leden de intentie hebben om binnen afzienbare tijd lid te worden.

5. Lestijden, lesdagen en groepssamenstelling worden door de trainer in overleg met trainingscoördinatoren TPV Set’77, na akkoord bestuur, per cyclus vastgesteld.

6. Door digitale inschrijving verplicht deelnemer zich tot afname van het aangegeven aantal lessen binnen de afgesproken lesperiode.

7. Wanneer deelnemer zich heeft ingeschreven en de lessen zijn ingedeeld, kan deelnemer geen beroep meer doen op teruggave of kwijtschelding van het lesgeld.

8. Tijdens de les is het dragen van tennis-/padelkleding verplicht.

9. Het volgen van de les is voor eigen risico. TPV Set‘77 kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade voortkomend uit de lessen.

10. 1 les duurt 60 minuten.

11. De trainer neemt, op basis van de weersomstandigheden, een beslissing met betrekking tot de voortgang van de les in overleg met de trainingscoördinatoren van Set’77. Uitgevallen lessen worden in overleg op een ander tijdstip ingehaald. Mocht er wegens extreme weersomstandigheden (langdurige vorstperiode met sneeuw op banen) meerdere weken geen training mogelijk zijn, dan is de intentie om na de vorstperiode de lessen in te halen. Rekening houdend met de inhaalweek/-weken. Mocht dit niet mogelijk zijn dan worden de lessen die wel zijn gevolgd plus 2 lessen eigen risico in rekening gebracht (die krijgt trainer ook betaald).

12. Bij verhindering van de trainer zal hij de deelnemers hiervan vooraf telefonisch (groepsapp) of via mail op de hoogte brengen. Deze lessen worden volledig ingehaald.

13. Wanneer de deelnemer niet aan de les kan deelnemen, stelt hij/zij de trainer hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Na toestemming van de trainer kan specifieke les worden overgedragen aan een andere persoon. Indien deelnemer zelf verhinderd is, heeft men géén recht om deze les op ander moment in te halen. Evenmin zal deze les op een andere wijze verrekend worden. Uitzondering hierop vormt de situatie zoals beschreven onder punt 12.

14. In geval van ziekte of blessure zijn de eerste 4 weken waarin geen training kan worden gevolgd voor eigen risico. Gedurende deze periode geldt geen recht op inhalen van lessen. Na toestemming van de trainer kunnen deze lessen worden overgedragen aan een andere persoon. Duurt de ziekte of blessure langer dan deze periode dan kan het Bestuur van TPV Set‘77 besluiten om over te gaan tot restitutie van lesgelden. Hiertoe dient door de deelnemer een schriftelijk verzoek, vergezeld van een doktersverklaring, te worden ingediend bij het bestuur van TPV Set’77. Let wel, de eerste 4 weken zijn te allen tijde voor risico van de deelnemer.

Bestuur TPV Set’77

November 2020