Privacyverklaring Set'77

Privacyverklaring

Opmerking: overal waar in deze verklaring de naam  Set'77 wordt gebruikt, wordt daarmee TPV Set'77 bedoeld!

TPV Set‘77 hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacypolicy geven we heldere en transparante informatie over hoe Set'77 omgaat met persoonsgegevens. Set'77 doet er alles aan om privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. https://www.set77.nl ("Set'77", de "Site" of "Service") wordt u aangeboden door tennis- en padelvereniging Set'77 ("wij" of "ons"). Wij adviseren u om de onderstaande TPV Set'77-privacyverklaring goed door te nemen. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze privacyverklaring, gebruik de site dan niet.

TPV Set‘77 houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacypolicy;
 • Dat verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 
 • Dat Set'77 vraagt om uw uitdrukkelijke toestemming als Set'77 deze nodig heeft voor de verwerking van uw persoonsgegevens; 
 • Dat Set'77 passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; 
 • Dat Set'77 geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 
 • Dat Set'77 op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteert.

TPV Set‘77 is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacypolicy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van verenigingsleden 

Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door TPV Set‘77 verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Het uitvoering geven aan de lidmaatschapsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De lidmaatschapsovereenkomst;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan TPV Set‘77 de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Lidnummer;
 • Geboortedatum.

Uw persoonsgegevens worden door TPV Set‘77 opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) :

 • Gedurende de looptijd van de lidmaatschapsovereenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal zeven jaar.

Gebruik en verwerking van Persoonsgegevens fotomateriaal 

Persoonsgegevens van leden ten behoeve van fotomateriaal worden door TPV Set‘77 verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): 

             gebruik fotomateriaal social media .Toestemming is de grondslag voor gebruik van deze persoonsgegevens.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan TPV Set‘77 de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam;

Uw persoonsgegevens worden door TPV Set‘77 opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en):

 • Gedurende de looptijd van de opdracht en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal zeven jaar.

Verstrekking aan derden 

De gegevens die u aan Set'77 geeft, kan Set'77 aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 
Bijvoorbeeld:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma; 

Set'77 geeft  nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee  geen verwerkersovereenkomst is afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maakt Set'77 hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zal Set'77 de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij Set'77 opvraagt. In een dergelijk geval moet Sewt'77 medewerking verlenen en is dan ook verplicht deze gegevens te verstrekken. Tevens kan Set'77  persoonsgegevens delen met derden indien u hier schriftelijk toestemming voor geeft. 

Binnen de EU

Set'77 verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. 

Minderjarigen 

Set'77 verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn 

TPV Set ‘77 bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 
Beveiliging 

TPV Set ‘77 heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo heeft Set'77 bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens TPV Set‘77 van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Set'77 hanteert een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen; 
 • Set'77  pseudonimiseert en zorgt voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is; 
 • Set'77 maken backups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten; 
 • Set'77 test en evalueert regelmatig zijn maatregelen; 
 • Medewerkers/vrijwilligers van Set'77 zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke Set'77 van u heeft ontvangen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door Set'77 of door één van zijn verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door Set'77  te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Set'77 kan u vragen om u te legitimeren voordat Set'77 gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken. Mag Set'77 uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. 

Klachten 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraagt Set'77 u hierover direct contact op te nemen. Komt Set'77er samen met u niet uit dan vindt Set'77 dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. 

Vragen / Contactgegevens
Als u naar aanleiding van dit privacystatement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact op met Set'77 via privacy@set77.nl

Cookies en soortgelijke technologieën

De site maakt gebruik van cookies (kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen) en soortgelijke technologieën, met behulp waarvan onze diensten kunnen worden verleend en gegevens kunnen worden verzameld. Met cookies kan Set'77 onder andere uw voorkeuren en instellingen opslaan; het voor u mogelijk maken om u aan te melden; fraude tegengaan; en analyseren hoe websites en onlineservices presteren. U beschikt over een breed scala aan tools om cookies, webbakens en soortgelijke technologieën te beheren, met inbegrip van browserbesturing om cookies van analyseservices door derden te blokkeren en te verwijderen om het verzamelen van gegevens door middel van webbakens niet langer toe te staan. Uw browser en andere keuzes kunnen van invloed zijn op uw ervaringen met onze diensten. 

Veranderingen

TPV Set'77 kan wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring. Set'77 adviseert u daarom deze privacyverklaring periodiek te controleren op eventuele wijzigingen/uitbreidingen.