Extra Algemene Ledenvergadering in verband met formalisering nieuwe statuten Set

Extra Algemene Ledenvergadering in verband met formalisering nieuwe statuten Set’77

 

Zaterdag 1 oktober 2022 / 11.00u / paviljoen Set’77

 

 

Het bestuur van Set’77 nodigt de leden van Set’77 uit voor een korte, extra algemene ledenvergadering op zaterdag 1 oktober.

 

De reden daarvan is de volgende:

In de laatste algemene ledenvergadering (6 april 2022) is gestemd over nieuwe statuten. De daar aanwezige leden stemden in met de aanpassingen van de toen geldige statuten (zie bijlage: pnt. 4 verslag algemene ledenvergadering dd 6 april 2022).  Het complete verslag van de algemene ledenvergadering van 6 april 2022 vind je hier op de website van Set’77. De  vernieuwde statuten vind je hier op de website van Set’77.

De notaris die de nieuwe statuten moet formaliseren wees ons erop dat niet voldaan is aan het wettelijk vastgesteld  minimum aantal leden dat tijdens een algemene ledenvergadering nodig is om een statutenwijziging mogelijk te maken. Het wettelijk voorschrift is dat er in zo’n geval een nieuwe extra algemene ledenvergadering georganiseerd/uitgeschreven moet worden om die statutenwijziging opnieuw in stemming te brengen en mogelijk  te maken.  Dan geldt, ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden, dat tot statutenwijziging kan worden besloten met tenminste 2/3 meerderheid van de op dat moment geldig uitgebrachte stemmen.

Een formele gang van zaken dus, waaraan we als vereniging moeten voldoen!  Vandaar deze uitnodiging.

 

Bestuur Set’77

 

 

Bijlage

 

Verslag algemene ledenvergadering (ALV) Set’77 over het verslagjaar 2021.

 

Datum: Woensdag 6 april 2022. Aanvang 20.00 uur.

Aantal aanwezige leden: 26

(…)

 

4. Nieuwe Statuten Set’77

In 2012 heeft Set’77 voor het laatst zijn statuten aangepast. Begin 2021 heeft de KNLTB nieuwe modelstatuten voor de tennis-/padelverenigingen gecommuniceerd. Deze statuten zijn geactualiseerd en voldoen aan huidige wetgeving en sluiten aan bij het huidige aanbod.

Sinds twee jaren biedt onze vereniging naast tennis ook padel aan. Een officiële naamswijziging moest nog formeel worden gedaan. De modelstatuten van de KNLTB zijn als basis genomen en op een aantal punten Set-specifiek ingevuld.

Belangrijkste wijzigingen t.o.v. oude Statuten van 2012:

  • Naamswijziging: TPV Set’77
  • Aanbod tennis- én padel
  • Veel werkzaamheden zijn gedigitaliseerd (ledenadministratie, interne communicatie en overleg).
  • Grotendeels zijn de teksten van modelstatuten KNLTB overgenomen.
  • Juriste van de KNLTB heeft de concept-Statuten van Set’77 al goedgekeurd.

ALV stemt in met de voorgestelde aanpassingen van de statuten. De notaris zal binnenkort van de statuten een notariële akte maken.